Všeobecné obchodní podmínky jazykové školy

I. JAZYKOVÁ ŠKOLA

Jazyková škola TRAVELCO, IČ 87666880 (dále jen JŠ), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Jazykového školy je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. 

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi JŠ a studentem vzniká na základě podepsané objednávky, tj. registrační přihlášky. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 4. této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 5. (Storno podmínky).

III. PLATBA

Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo v hotovosti v kanceláři JŠ. Celé kurzovné nebo jeho část dle ujednání uvedeném ve Smlouvě o splátkách kurzovného je splatné v den uvedený na objednávce., nejdéle však do jednoho týdne před započetím výuky. Číslo účtu JŠ je 1022811597/6100, variabilní symbol platby = rodné číslo studenta kurzu. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm JŠ požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IV. STORNO PODMÍNKY 

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

a)      Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.

b)      Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – bez storno poplatku.

c)      Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: 50% kurzovného. 

d)     Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 2 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni pokud tato skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.  

e)      Jazykový škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. 

f)       Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován. 

g)      V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. 

h)      V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 20 dnů.

i)        Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Jazyková škola poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce. 

V. ZMEŠKANÉ HODINY

a)      U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Jazyková škola žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

b)      V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupince na stejné úrovni, pokud taková skupinka existuje.

c)      V případě plánované nepřítomnosti delší než 6 týdnů má student nárok na slevu 20 % z kurzovného. Plánovanou nepřítomností se rozumí nepřítomnost oznámená jazykovému centru před zahájením kurzu.

d)     Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace.

e)      Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany jazykové školy, je studentovi poskytnut náhradní termín.

f)       Pokud dojde ke zrušení výuky ze studentovy strany do 12 hodin předchozího dne před zahájením výuky, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají.

g)      Pokud dojde ke zrušení po 12 hodině předešlého dne před lekcí, peníze propadají a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny.

VI.VÝUKA

Při výuce klademe důraz na všechny jazykové kompetence. Kurzy jsou všeobecné nebo zaměřené na určitý cíl. Dělí se do několika úrovní. Základní výuková jednotka trvá 60 minut (1 výuk.jednotka=1 výuk. hodina=1VH). U celoročních kurzů garantujeme 66 VH a maximální počet studentů ve skupině 5.

VII. PŘISTOUPENÍ DO KURZU A JEHO ZMĚNA

V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí jazyková škola.
Jazykové centrum umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

VIII. ZMĚNY ZE STRANY JAZYKOVÉ ŠKOLY

a)      Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Jazyková škola si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční. 

b)      Jazykové centrum si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.

c)      Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky. 

d)     Pokud je výuka zrušena ze strany jazykového centra z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí jazykové centrum v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

IX. VÝUKOVÉMATERIÁLY

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany JŠ jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmožením (kopií) materiálu.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) JŠ může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet JŠ nebo provedení hotovostní platby v kanceláři JŠ. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve. 

b) JŠ si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů JŠ, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. 

c) JŠ je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti. 

XI. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky (elektronické i papírové). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily. 

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

a)      Jazyková škola TRAVELCO, IČ 87666880 prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

b)      Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Jazykové školy. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 12 měsíců od ukončení takového smluvního vztahu.